Sỏi vàng trải lòng bể

Liên hệ

Sỏi vàng trải lòng bể dùng làm tiểu cảnh nước thường trải lòng bể cho cá vàng làm nơi trú ngụ vi sinh rất tốt, hoặc ghép tiểu cảnh tranh đá.

Sỏi vàng trải lòng bể

Sỏi vàng trải lòng bể dùng làm tiểu cảnh nước thường trải lòng bể cho cá vàng làm nơi trú ngụ vi sinh rất tốt, hoặc ghép tiểu cảnh tranh đá.
 

0913574894